Giảm ADHD ở trẻ em có IQ cao

  • PDF

07/17/2018

Ở trẻ em, chỉ số IQ cao dường như tăng cường sự chú ý và có liên quan đến các vấn đề rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ở mức độ thấp hơn, một nghiên cứu gần đây cho thấy.

ADHD và các vấn đề đồng diễn trong 2.221 trẻ (trung bình 11.1 ± 0.56 tuổi, 50.8% nữ, chỉ số IQ trung bình, 97.2 ± 15.0) được đánh giá bằng bảng câu hỏi cho người tham gia, phụ huynh và giáo viên.

Có sự tương quan tuyến tính mạnh mẽ và tích cực giữa tất cả các lĩnh vực triệu chứng của chỉ số IQ và các vấn đề tăng động. Như vậy, điểm số IQ cao hơn có liên quan đến mức độ chú ý thấp hơn và các vấn đề tăng động, theo xếp hạng của giáo viên và phụ huynh.

Các vấn đề ngoại lệ cũng tương quan tuyến tính và đáng kể với chỉ số IQ, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Trí tuệ và các triệu chứng tự báo cáo cho thấy không có sự kết hợp đáng kể.

Trong các phân tích hồi quy riêng biệt, cha mẹ và giáo viên đã xác định các vấn đề chú ý như là yếu tố góp phần quan trọng làm giảm hoạt động ở trường. Nghĩa là, các vấn đề chú ý đã dự đoán một cách tiêu cực các cú điện thoại bổ sung vì các vấn đề tại trường học, sự tiến bộ và khả năng thực hiện dưới khả năng của chính mình.

Trong một phân tích, giá trị tiên đoán của các vấn đề chú ý do giáo viên đánh giá về hiệu suất của trẻ dưới khả năng của chính mình đã tăng lên đáng kể ở các nhóm IQ trung bình đến cao (p <0,001 đối với các chỉ số IQ 70-84, 85-99, 100-114 và 115. Mối quan hệ này là đáng kể nhưng suy yếu đối với những người có chỉ số IQ 55-69 (p = 0,02).

Các kết quả chỉ ra rằng chỉ số IQ cao có liên quan đến mức giảm các vấn đề về ADHD, chủ yếu là do các vấn đề về sự chú ý, các nhà nghiên cứu cho biết.

Các vấn đề chú ý là tất cả các lĩnh vực triệu chứng là tiên đoán mạnh nhất về việc lặp lại các điểm và khả năng thực hiện các hoạt động nghi ngờ dưới khả năng của chính họ.

Nguồn:https://specialty.mims.com/topic/lower-adhd-in-high-iq-children?topic-grouper=clinical-review

Người dịch: BSNT. Hoàng Minh Thiền


Newer news items:
Older news items:

You are here