porno izle porno indir sikiş izle

istanbul escort şişli escort

Quyết định thành lập Viện Sức khỏe Tâm thần

Quyết định thành lập Viện Sức khỏe Tâm thần

  • PDF.
   BỘ Y TẾ

-----------

Số: 784 BYT/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 1991QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG Y TẾ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦNBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ.

-          Căn cứ Nghị định số 153/CP ngày 5/10/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ của Bộ Y tế và Nghị định số 196/ HĐBT ngày 11/12/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của cán bộ.

-          Căn cứ vào quy hoạch tổ chức của toàn ngành và định hướng xây dựng Trung tâm Y học Bạch Mai.

-          Xét nhu cầu tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu về tâm thần học phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho toàn dân và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

-          Xét tờ trình của Khoa Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương về việc xin thành lập Viện Sức khỏe Tâm thần trong Bệnh viện Bạch Mai.

-          Theo đề nghị của các đồng chí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động, Vụ trưởng Vụ quản lý sức khỏe Bộ Y tế.QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay thành lập Viện Sức khỏe tâm thần trên cơ sở kết hợp khoa tâm thần Bệnh viện Bạch Mai và Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Viện Sức khỏe Tâm thần được đặt tại Bệnh viện Bạch Mai.

ĐIỀU 2: Viện Sức khỏe tâm thần có các nhiệm vụ sau:

  1. Nghiên cứu và chỉ đạo các cơ sở chuyên khoa nghiên cứu những vấn đề về Tâm thần học và tâm lý xã hội cấp bách hiện nay.
  2. Đào tạo và bổ túc cán bộ chuyên khoa Tâm thần bậc đại học và sau đại học để phục vụ công các chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cộng đồng.
  3. Kết hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương trong công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa Tâm thần học trong cả nước.
  4. Cùng với Bệnh viện Tâm thần Trung ương thực hiện nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần.
  5. Hợp tác về KHKT thuộc lĩnh vực Tâm thần học với các nước và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển và nâng cao hoạt động của chuyên khoa Tâm thần học ở nước ta.
  6. Phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương và các cơ quan hữu quan tuyên truyền giáo dục kiến thức phổ cập về công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trong nhân dân.
ĐIỀU 3: Viện Sức khỏe Tâm thần chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế về kế hoạch, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Các mặt khác họa động theo quy chế Viện nghiên cứu đặt trong Bệnh viện Bạch Mai (ban hành theo Quyết định số 250/BYT/QĐ ngày 23/3/1990).

ĐIỀU 4: Viện Sức khỏe Tâm thần cùng với Bệnh viện Tâm thần Trung ương xây dựng quy chế hoạt động của ngành tam thần trong cả nước để trình Bộ và phân công tổ chức thực hiện.

ĐIỀU 5: Lãnh đạo Viện gồm có Viện trưởng và hai Phó viện trưởng. Viện có một phòng tổng hợp giúp cho Viện trưởng về các mặt : Kế hoạch, Hành chính quản trị và nhân lực.

Biên chế của Viện gồm có các cán bộ hiện có của Khoa Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai và các cán bộ biệt phái của Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội và của Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

ĐIỀU 6: Viện được sử dụng tài khoản của Bệnh viện Bạch Mai và sử dụng con dấu riêng.

ĐIỀU 7: Các đồng chí Chánh văn phòng, Vụ trưởng các Vụ Tổ chức lao động, Kế hoạch, Tài chính Kế toán, Quản lý sức khỏe, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

-          Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

-          Ban TCCB của Hội đồng Bộ trưởng.

-          Các Vụ, Ban của Bộ Y tế.

-          Bệnh viện Bạch Mai.

-          Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

-          Trường Đại học Y Hà Nội.

-          Pháp chế.

-          Lưu Tổ chức lao động Bộ Y tế.

-          Lưu trữ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG

BS. Phạm Song (đã ký)

You are here